ÁFA-változás 2012. januártól

Írta: Hírügynök, idő: 2012-01-05 12:08:26

Tájékoztató az általános forgalmi adó általános mértékének 2012. január elsejétől hatályos
változásáról

A hivatalos NAV tájékoztató olvasható a fenti címre kattintva.

ÁFA-változás 2012. januártól
2012.01.05.

Tájékoztató az általános forgalmi adó általános mértékének 2012. január elsejétől hatályos változásáról

 

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 118. §-a alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (1) bekezdésében meghatározott 25%-os (általános) adómérték 2012. január elsejétől 27%-ra változott.

A 27%-os adókulcs alkalmazásával összefüggésben az Áfa tv-nek – a Mód. tv. 130. §-ával megállapított – 275. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseit kell különösen figyelembe venni. Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően a 27%-os adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a teljesítés napja, illetve az a nap, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani, 2011. december 31-ét követő időpontra esik. Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdésében meghatározott általános szabályhoz képest az Áfa tv. 275. § (3)-(4) bekezdései különös szabályokat tartalmaznak az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó (időszakos elszámolású) ügyletek közül azokra, amelyeknek a teljesítési időpontja (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2011. december 31-ét követő időpontra esik, és amelyeknek az elszámolási időszaka részben vagy egészben 2012. január elsejét megelőző időszak.

Általános szabály

Az olyan általános adómérték alá tartozó ügyletek esetében, amelyeknek az Áfa tv. 55. §-a szerinti teljesítési időpontja (az ügylet tényállásszerű megvalósulásának a napja) 2011. december 31-ét követő időpontra esik, az Áfa tv. 275. § (2) bekezdése alapján 27%-os adómérték alkalmazandó (függetlenül például a szerződés megkötésének vagy a számla kiállításának időpontjától). Az olyan általános adómérték alá tartozó ügylet esetében, amelynek az Áfa tv. 57. §-a szerinti részteljesítése valósul meg 2011. évben és 2012. évben is, a 2012. január elsejét megelőzően megvalósult részteljesítésre 25%-os adómérték, a 2012. évben megvalósuló részteljesítésre 27%-os adómérték alkalmazandó.

Az Áfa tv. 59. §-ában foglaltakból következően a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően (a felek megállapodása alapján) fizetett, a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás adóalapjába beszámítandó előleg után az adófizetési kötelezettség az előleg átvételének, jóváírásának időpontjában keletkezik. Amennyiben a kapott előleg után az adófizetési kötelezettség 2012. január elsejét megelőzően keletkezett, és az a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás, amelynek az ellenértékébe az előleg beszámítandó 25%-os adómérték alá tartozott, az előleg összegének felülről számítva 20% általános forgalmi adót kellett tartalmaznia. Ha az az ügylet, amelynek az ellenértékébe az előzőeknek megfelelő előleg beszámítandó, 2011. december 31-ét követően teljesül, akkor az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően az ügylet teljes adóalapjának az előleg nettó (forgalmi adót nem tartalmazó) összegével csökkentett részére kell a 27%-os adómértéket alkalmazni. Az előleg 2011. évi megfizetésére tekintettel megállapított 25%-os mértékű adót – ugyancsak az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően – az adómérték változása miatt nem kell utólag módosítani. Az előleg nettó értéke és a fennmaradó összeg után külön-külön – időpontban és adómértékkel – keletkezik adófizetési kötelezettség, az előleg nettó összegére (az előleg kézhezvételekor, jóváírásakor) és a fennmaradó összegre (az ügylet teljesítésének időpontjában) különböző adómérték alkalmazandó.

Példák az előleg nettó értékének és az ellenérték fennmaradó részének áfa elszámolására:

-         A felek az ügylet ellenértékét 100 000 forint + áfa összegben határozták meg. 2011. december 5-én 40 000 forint előleget fizetett a vevő, amelyre tekintettel az eladónak az előleg átvétele napján – 2011. december 5-én – 32 000 forint adóalap után 8 000 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. Az ügylet 2012. január 19-én teljesül, mely időpontban az eladónak (a 100 000 forint adóalapot az előleg 32 000 forint adóalapjával csökkentve) 68 000 forint  adóalap után 27%-os adómértékkel számolva 18 360 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a vevőre áthárít.

-         Az ügylet adót is tartalmazó ellenértéke a felek szerződésében foglaltak alapján 125 000 forint. 2011. december 5-én 40 000 forint előleget fizetett a vevő. Az eladónak az előleg fizetésére tekintettel 32 000 forint adóalap után 8 000 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. Az adómérték változásával összefüggésben a felek az adót is tartalmazó ellenértéket nem módosították. Az ügylet 2012. január 19-ei teljesítésére tekintettel a 125 000 – 40 000 forint, azaz 85 000 forintot kell fizetnie a vevőnek, mely összeg 27%-os adómértékkel megállapított adót tartalmaz, vagyis az adóalap 66 929 forint, az adó 18 071 forint.

Általános adómérték alá tartozó Közösségen belüli termékbeszerzés, termékimport, valamint az olyan termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel esetén, amelynél a termék vevője/szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően akkor kell 27%-os adómértéket alkalmazni, ha az a nap, amelyen az Áfa tv. III. fejezetének előírásai alapján a fizetendő adót meg kell állapítani, 2011. december 31-ét követő napra esik.

Időszakos elszámolású ügyletek

Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó olyan ügylet esetén, amelynek a teljesítési időpontja (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2012. január elsejét megelőző napra esik, 25%-os adómértéket kell alkalmazni még akkor is, ha az elszámolási időszak részben vagy egészben 2011. december 31-ét követő időszak. Így például abban az esetben, ha a bérlőnek a bérleti díjat 2011. december 20-áig kell megfizetnie, az általános adómérték alá tartozó bérbeadási szolgáltatást akkor is 25%-os mértékű adó terheli, ha a 2011. december 20-áig fizetendő díj 2011. december 21-től 2012. január 20-ig tartó bérleti időszakra vonatkozik, és akkor is 25%-os adómérték alkalmazandó, ha az így megtérítendő bérleti díj 2012. január hónapjára vonatkozik. (A teljesítést, s ez által az adómérték alkalmazását sem befolyásolja, hogy az esedékességi időpontban az ellenérték megtérítése ténylegesen megtörtént-e.)

Az Áfa tv. 275. § (3) bekezdésében foglaltakból következően az Áfa tv. 58. § hatálya alá tartozó olyan ügylet esetén, amelynek elszámolási időszaka teljes egészében 2012. január elsejét megelőző időszakra esik, 25%-os adómérték alkalmazandó [még akkor is, ha az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési időpont (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2011. december 31-ét követő napra esik].  Így pl. abban az esetben, ha a 2011. december havi telefonszolgáltatás ellenértékét 2012. január 17-éig kell megfizetni, a szolgáltatás ellenértékét 25%-os adó terheli.

Az Áfa tv. 275. § (4) bekezdése alapján az Áfa tv. 58. § hatálya alá tartozó olyan ügyletek esetén, amelyeknek az elszámolási időszaka 2011-ben kezdődik, és 2012-ben fejeződik be, és amelyeknek a teljesítési időpontja 2011. december 31-ét követő napra esik, a következők szerint kell eljárni. A 2011-ben kezdődő, 2012-ben befejeződő elszámolási időszak adóalapját a naptári napok szerint időarányosan meg kell osztani (mintha külön részteljesítés történne 2011-ben és 2012-ben) és a 2011. évre eső adóalap részre 25%-os adómértéket kell alkalmazni, a 2012. évre eső adóalap részre pedig 27%-os mértékű adó alkalmazandó. Így pl. a 2011. december 17-től január 15-ig terjedő időszakra fizetendő nettó 6000 forint internet használati díj esetében, a 2012. január elsejét megelőző 15 napra eső díjra (3000 forintra) 25%-os mértékű adó alkalmazandó, míg a 2011. december 31-ét követő 15 napra eső díjra (3000 forintra) 27%-os mértékű adó számítandó fel. Olyan esetben például, amikor az energia szolgáltatóval kötött szerződés alapján 2011. április 30-a és 2012. május elseje közötti időszakra vonatkozóan havi átalányfizetés történik és a mérőóra leolvasás alapján az éves elszámolás 2012. májusában kerül sor, az éves elszámoláskor ugyancsak az Áfa tv. 275. § (4) bekezdés alkalmazásának van helye.

Pénztárgép, taxaméter átállítása

Az Áfa tv. 275. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adómérték változással összefüggésben a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2012. február 29. napjáig kell átállíttatni az arra jogosított szervízzel. A pénztárgép/taxaméter átállításáig

-         a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

-         az adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet

használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

Egyszerűsített adattartalmú számlán alkalmazandó százalékérték

A Mód. tv. 119. §-ával módosított Áfa tv. 83. § a) pontja alapján 27%-os adómérték esetében 21,26%-ot kell alkalmazni az adó meghatározásához akkor, ha a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, hogy az a fizetendő adót is tartalmazza. Az Áfa tv. 176. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a 27%-os adómérték alá tartozó ügyletről kibocsátott egyszerűsített adattartalmú számlán az ellenértéknek az adót is tartalmazó összege mellett ezt a százalékértéket (21,26%) kell szerepeltetni.

Kommentek:

Szólj hozzá: