ÁFA-változás 2012. januártól

Írta: Hírügynök, idő: 2012-01-05 12:08:26

Tájékoztató az általános forgalmi adó általános mértékének 2012. január elsejétől hatályos
változásáról

A hivatalos NAV tájékoztató olvasható a fenti címre kattintva.

ÁFA-változás 2012. januártól
2012.01.05.

Tájékoztató az általános forgalmi adó általános mértékének 2012. január elsejétől hatályos változásáról

 

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 118. §-a alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (1) bekezdésében meghatározott 25%-os (általános) adómérték 2012. január elsejétől 27%-ra változott.

A 27%-os adókulcs alkalmazásával összefüggésben az Áfa tv-nek – a Mód. tv. 130. §-ával megállapított – 275. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseit kell különösen figyelembe venni. Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően a 27%-os adómértéket azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a teljesítés napja, illetve az a nap, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani, 2011. december 31-ét követő időpontra esik. Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdésében meghatározott általános szabályhoz képest az Áfa tv. 275. § (3)-(4) bekezdései különös szabályokat tartalmaznak az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó (időszakos elszámolású) ügyletek közül azokra, amelyeknek a teljesítési időpontja (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2011. december 31-ét követő időpontra esik, és amelyeknek az elszámolási időszaka részben vagy egészben 2012. január elsejét megelőző időszak.

Általános szabály

Az olyan általános adómérték alá tartozó ügyletek esetében, amelyeknek az Áfa tv. 55. §-a szerinti teljesítési időpontja (az ügylet tényállásszerű megvalósulásának a napja) 2011. december 31-ét követő időpontra esik, az Áfa tv. 275. § (2) bekezdése alapján 27%-os adómérték alkalmazandó (függetlenül például a szerződés megkötésének vagy a számla kiállításának időpontjától). Az olyan általános adómérték alá tartozó ügylet esetében, amelynek az Áfa tv. 57. §-a szerinti részteljesítése valósul meg 2011. évben és 2012. évben is, a 2012. január elsejét megelőzően megvalósult részteljesítésre 25%-os adómérték, a 2012. évben megvalósuló részteljesítésre 27%-os adómérték alkalmazandó.

Az Áfa tv. 59. §-ában foglaltakból következően a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően (a felek megállapodása alapján) fizetett, a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás adóalapjába beszámítandó előleg után az adófizetési kötelezettség az előleg átvételének, jóváírásának időpontjában keletkezik. Amennyiben a kapott előleg után az adófizetési kötelezettség 2012. január elsejét megelőzően keletkezett, és az a termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás, amelynek az ellenértékébe az előleg beszámítandó 25%-os adómérték alá tartozott, az előleg összegének felülről számítva 20% általános forgalmi adót kellett tartalmaznia. Ha az az ügylet, amelynek az ellenértékébe az előzőeknek megfelelő előleg beszámítandó, 2011. december 31-ét követően teljesül, akkor az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően az ügylet teljes adóalapjának az előleg nettó (forgalmi adót nem tartalmazó) összegével csökkentett részére kell a 27%-os adómértéket alkalmazni. Az előleg 2011. évi megfizetésére tekintettel megállapított 25%-os mértékű adót – ugyancsak az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően – az adómérték változása miatt nem kell utólag módosítani. Az előleg nettó értéke és a fennmaradó összeg után külön-külön – időpontban és adómértékkel – keletkezik adófizetési kötelezettség, az előleg nettó összegére (az előleg kézhezvételekor, jóváírásakor) és a fennmaradó összegre (az ügylet teljesítésének időpontjában) különböző adómérték alkalmazandó.

Példák az előleg nettó értékének és az ellenérték fennmaradó részének áfa elszámolására:

-         A felek az ügylet ellenértékét 100 000 forint + áfa összegben határozták meg. 2011. december 5-én 40 000 forint előleget fizetett a vevő, amelyre tekintettel az eladónak az előleg átvétele napján – 2011. december 5-én – 32 000 forint adóalap után 8 000 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. Az ügylet 2012. január 19-én teljesül, mely időpontban az eladónak (a 100 000 forint adóalapot az előleg 32 000 forint adóalapjával csökkentve) 68 000 forint  adóalap után 27%-os adómértékkel számolva 18 360 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a vevőre áthárít.

-         Az ügylet adót is tartalmazó ellenértéke a felek szerződésében foglaltak alapján 125 000 forint. 2011. december 5-én 40 000 forint előleget fizetett a vevő. Az eladónak az előleg fizetésére tekintettel 32 000 forint adóalap után 8 000 forint áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. Az adómérték változásával összefüggésben a felek az adót is tartalmazó ellenértéket nem módosították. Az ügylet 2012. január 19-ei teljesítésére tekintettel a 125 000 – 40 000 forint, azaz 85 000 forintot kell fizetnie a vevőnek, mely összeg 27%-os adómértékkel megállapított adót tartalmaz, vagyis az adóalap 66 929 forint, az adó 18 071 forint.

Általános adómérték alá tartozó Közösségen belüli termékbeszerzés, termékimport, valamint az olyan termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel esetén, amelynél a termék vevője/szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően akkor kell 27%-os adómértéket alkalmazni, ha az a nap, amelyen az Áfa tv. III. fejezetének előírásai alapján a fizetendő adót meg kell állapítani, 2011. december 31-ét követő napra esik.

Időszakos elszámolású ügyletek

Az Áfa tv. 275. § (2) bekezdéséből következően az Áfa tv. 58. §-a hatálya alá tartozó olyan ügylet esetén, amelynek a teljesítési időpontja (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2012. január elsejét megelőző napra esik, 25%-os adómértéket kell alkalmazni még akkor is, ha az elszámolási időszak részben vagy egészben 2011. december 31-ét követő időszak. Így például abban az esetben, ha a bérlőnek a bérleti díjat 2011. december 20-áig kell megfizetnie, az általános adómérték alá tartozó bérbeadási szolgáltatást akkor is 25%-os mértékű adó terheli, ha a 2011. december 20-áig fizetendő díj 2011. december 21-től 2012. január 20-ig tartó bérleti időszakra vonatkozik, és akkor is 25%-os adómérték alkalmazandó, ha az így megtérítendő bérleti díj 2012. január hónapjára vonatkozik. (A teljesítést, s ez által az adómérték alkalmazását sem befolyásolja, hogy az esedékességi időpontban az ellenérték megtérítése ténylegesen megtörtént-e.)

Az Áfa tv. 275. § (3) bekezdésében foglaltakból következően az Áfa tv. 58. § hatálya alá tartozó olyan ügylet esetén, amelynek elszámolási időszaka teljes egészében 2012. január elsejét megelőző időszakra esik, 25%-os adómérték alkalmazandó [még akkor is, ha az Áfa tv. 58. §-a szerinti teljesítési időpont (az ellenérték megtérítésének az esedékessége) 2011. december 31-ét követő napra esik].  Így pl. abban az esetben, ha a 2011. december havi telefonszolgáltatás ellenértékét 2012. január 17-éig kell megfizetni, a szolgáltatás ellenértékét 25%-os adó terheli.

Az Áfa tv. 275. § (4) bekezdése alapján az Áfa tv. 58. § hatálya alá tartozó olyan ügyletek esetén, amelyeknek az elszámolási időszaka 2011-ben kezdődik, és 2012-ben fejeződik be, és amelyeknek a teljesítési időpontja 2011. december 31-ét követő napra esik, a következők szerint kell eljárni. A 2011-ben kezdődő, 2012-ben befejeződő elszámolási időszak adóalapját a naptári napok szerint időarányosan meg kell osztani (mintha külön részteljesítés történne 2011-ben és 2012-ben) és a 2011. évre eső adóalap részre 25%-os adómértéket kell alkalmazni, a 2012. évre eső adóalap részre pedig 27%-os mértékű adó alkalmazandó. Így pl. a 2011. december 17-től január 15-ig terjedő időszakra fizetendő nettó 6000 forint internet használati díj esetében, a 2012. január elsejét megelőző 15 napra eső díjra (3000 forintra) 25%-os mértékű adó alkalmazandó, míg a 2011. december 31-ét követő 15 napra eső díjra (3000 forintra) 27%-os mértékű adó számítandó fel. Olyan esetben például, amikor az energia szolgáltatóval kötött szerződés alapján 2011. április 30-a és 2012. május elseje közötti időszakra vonatkozóan havi átalányfizetés történik és a mérőóra leolvasás alapján az éves elszámolás 2012. májusában kerül sor, az éves elszámoláskor ugyancsak az Áfa tv. 275. § (4) bekezdés alkalmazásának van helye.

Pénztárgép, taxaméter átállítása

Az Áfa tv. 275. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az adómérték változással összefüggésben a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgépet és taxamétert legkésőbb 2012. február 29. napjáig kell átállíttatni az arra jogosított szervízzel. A pénztárgép/taxaméter átállításáig

-         a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és

-         az adó nyugtán való feltüntetésére vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet

használó, nyugta-, illetőleg számlakibocsátási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

Egyszerűsített adattartalmú számlán alkalmazandó százalékérték

A Mód. tv. 119. §-ával módosított Áfa tv. 83. § a) pontja alapján 27%-os adómérték esetében 21,26%-ot kell alkalmazni az adó meghatározásához akkor, ha a juttatott vagyoni előny pénzben kifejezett összegét úgy kell tekinteni, hogy az a fizetendő adót is tartalmazza. Az Áfa tv. 176. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a 27%-os adómérték alá tartozó ügyletről kibocsátott egyszerűsített adattartalmú számlán az ellenértéknek az adót is tartalmazó összege mellett ezt a százalékértéket (21,26%) kell szerepeltetni.

Kommentek:

wuyan37 – 2019-01-08 11:20:11
barbour
chrome hearts t shirt
harden shoes
adidas nmd womens
kate spade handbags
goyard bag
red bottoms
prada wallet
air max 97 mens
ralph lauren outlet
curry 4
air max 270
mcm
ultra boost mens
supreme clothing
michael kors outlet
cartier love ring
jordan retro
air max 90
lacoste sale
hermes belt men
jordan 11 retro
burberry backpack
ferragamo shoes
jordan retro 12
fitflop sale
asics running shoes
pandora jewelry
lebron shoes
ed hardy jeans
kate spade
nike vapormax
adidas nmd r1
kyire 4
skechers
longchamp backpack
red bottoms
pandora
moncler jacket
chrome hearts ring
nike air max 90
nike air max 95
birkenstock sandals
nike lebron
pandora jewelry
north face coats
ecco outlet
moncler coat
louboutin shoes
supreme shoes
Yeezy Shoes
adidas superstar shoes
didas ultra boost
nike air max 90
air max 97
moncler jacket
prada shoes
nike air max
air max 270
rihanna puma shoes
celine bag
ralph lauren shirts
polo ralph lauren outlet
pandora bracelet
oakley glasses
balenciaga sneakers
bvlgari handbags
jimmy choo
mont blanc sale
adidas ultra boost
true religion
chrome hearts jewelry
balenciaga bags
pandora
air max
pandora charms
yeezy boost 350
adidas ultra uncaged
womens north face jacket
Hermes Belts
salomon speedcross 3
true religion sale
asics womens shoes
valentino
Pandora Jewelry
burberry bags
kd 10
mulberry bag
Salomon Boots
nike kyrie
ray ban wayfarer
yeezy
ferragamo shoes men
fitflop uk
fitflop sandals
moncler sale
ralph lauren shirts
jordan shoes
nike air huarache
christian louboutin shoes
pandora Charms
goyard backpack
moncler jacket mens
kate spade handbags
kd 10
pandora earrings
adidas yeezy
jordan
burberry
air max 95 mens
nike shoes
jordan retro
nike air max 90
salomon xa pro 3d
nike air max 97
pandora earrings
coach outlet
michael kors purse
kevin durant shoes
mcm
air max 95
nike vapormax
nike air huarache
salomon boots
coach purses
air vapormax
birkenstock
under armour outlet
longchamp backpack
mbt mens shoes
fitflop sandals
moncler jacket womens
stephen curry shoes
yeezy
nike air max
ray ban sunglasses
nike air max 2018

joan – 2019-02-01 11:26:58
skechers
adidas shoes
air max 95
new balance
salomon speedcross
north face outlet
adidas chaussure
geox
salomon speedcross
geox sneakers
yeezy
adidas zx flux
levi's
bose headphones
jordan shoes
kate spade outlet
nike air max women
nike basketball shoes
ultra boost
north face outlet
new balance
levis outlet
converse shoes
air jordan xi
converse homme
nike lebron
stussy clothing
stussy
skechers boots
nmd
jordan chaussure
clarks outlet
air max 2019
adidas stan smith
yeezy boost 350
timberland shoes
bague pandora
kate spade purses
supreme hoodie
bose headphones
chaussure fila
nine west boots
puma suede
converse outlet
ecco mens shoes
ultra boost
new balance sneakers
kate spade purses
fjallraven backpack
salomon chaussures
jordan shoes
nike air max
mizuno volleyball shoes
adidas superstar shoes
mizuno shoes
nike air max
supreme clothing
basketball shoes
adidas eqt support
nike store
jordan shoes
ecco shoes
nine west boots
kevin durant shoes
chaussure nike
coach handbags
balenciaga femme
puma
nike shoes
nmd
vans femme
fjallraven kanken
air max

joan – 2019-05-30 03:05:34
pittsburgh penguins
patriots
kansas city chiefs
anaheim ducks
eagles
derrick henry
cheap jerseys
ben bishop
marlin
islanders
nj devils
houston rockets
columbus blue jackets
miami marlins
mike napoli
golden state warriors
baltimore orioles
indianapolis colts
stephen curry
lightning hockey
avery bradley
arizona coyotes
bears
julio jones
detroit pistons
karl anthony towns
sf giants schedule
melvin gordon
johnny gaudreau
jerseys
angels baseball
brian boyle
boston red sox
kansas city royals
milwaukee brewers
rangers hockey
pittsburgh steelers
oakland athletics
corey knebel
carolina hurricanes
la angels
zach parise
lebron james lakers
joe flacco
evgeny kuznetsov
texas rangers
sf giants
denver nuggets
detroit red wings
atlanta falcons
manny ramirez
barry bonds
tyrod taylor
jeremy lin
lebron jersey
houston texans
jonathan quick
alex smith
jared goff
randolph
cal ripken
ovechkin
todd frazier
demar derozan
cleveland cavs
pau gasol
trevor ariza
brooklyn nets
kyle korver
tampa bay rays
tom brady
bryn forbes
phoenix suns
travis kelce
david wright
philadelphia eagles
alex ovechkin
providence bruins
san francisco 49ers
zach lavine
zach randolph
kyrie irving
cleveland browns
ravens
matt duchene
allen hurns
lewis brinson
kc royals
carson wentz
washington caps
new york yankees
gleyber torres
canucks
deandre jordan
rangers
new york mets
russell wilson
detroit lions
anthony davis
grand rapids griffins
arizona diamondbacks
derek jeter
giannis antetokounmpo
nfl
dwight howard
kobe bryant jersey
mets
vince carter
washington redskins
andrew miller
eli manning
colorado avalanche
maple leafs
vancouver canucks
nhl hockey
lakers
red sox
andrew luck
henrik lundqvist
white sox
nashville predators
alex reyes
jersey mike's
charlie coyle
tyreek hill
tampa lightning
new orleans pelicans
kc chiefs
utah jazz
tony parker
st louis blues
mlb
ny knicks
chris paul
knicks
carey price
phoenix coyotes
tampa bay lightning
montrezl harrell
stl blues
mats zuccarello
huston rockets
cavaliers
bruins
seattle mariners
capitals
noah syndergaard
reuben foster
chicago white sox
cleveland cavaliers

Szólj hozzá: